Algemene Voorwaarden

Lees a.u.b. de onderstaande algemene voorwaarden goed door. Door u te registreren als klant bij XS News B.V. (hierna “XS News” te noemen) stemt u in met de onderstaande overeenkomst. Het beleid inzake acceptabel gebruik van XS News, de "Fair Use Policy", vormt een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst.

1. Definities

1.1. De "Aanvaardingsdatum" is de datum waarop de klant zich via de website van XS News online registreert en deze overeenkomst aanvaardt.

1.2. Onder "Dienst" wordt verstaan de mogelijkheid om via het netwerk van XS News toegang te verkrijgen tot usenet of gebruik te maken van de door XS News aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie of enige andere faciliteit ten behoeve van de klant op een wijze die door XS News wordt aangeboden en tussen de klant en XS News is overeengekomen.

1.3. Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon met wie XS News een overeenkomst is aangegaan.

1.4. Met "Partijen" worden XS News en de klant gezamenlijk bedoeld.

   

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen, waaronder toekomstige, tussen XS News en de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van alle (eventuele) eerdere door XS News opgestelde algemene voorwaarden.

2.3. Elk door XS News gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan binnen (14) dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod door de klant worden herroepen via het herroepingsformulier, tenzij de klant uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht heeft gedaan. Het aanbod bevat een volledige en specifieke omschrijving van de dienst, de (periodieke) kosten en de voorwaarden. In het aanbod zal naar deze algemene voorwaarden worden verwezen.

2.4. Indien de klant akkoord gegaan is met het gebruik van de dienst binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen, is XS News gerechtigd om de kosten van reeds verleende diensten in rekening te brengen, zoals administratiekosten, contractkosten naar rato en gebruikskosten, tenzij de klant gebruik maakte van een voor deze periode geldend, gratis proefaanbod.

2.5. XS News behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het in de kennisgeving vermelde tijdstip of 30 dagen na de kennisgeving, indien een andere aanduiding daarvan ontbreekt. Indien de klant niet akkoord gaat met deze wijziging, moet hij dit binnen 30 dagen na de datum van de kennisgeving schriftelijk mededelen. De nieuwe voorwaarden worden van kracht indien een reactie van de klant uitblijft. Wijzigingen worden op de website van XS News bekendgemaakt.

2.6. XS News is gerechtigd om de specifieke kenmerken en functionaliteit van zijn producten en diensten te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

2.7. XS News behoudt zich het recht voor om de prijzen van zijn producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk zal de klant 10 dagen vóór het van kracht worden van de wijzigingen hiervan schriftelijk (waaronder per e-mail) in kennis worden gesteld.

2.8. Door zich online te registreren en de algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart de klant dat hij tenminste 18 jaar oud is.

   

3. Registratie

3.1. Een contract wordt aangevraagd door het selecteren van een bepaald dienstenpakket en het invullen van het registratieformulier op de website van XS News, [https://www.xsnews.nl], of op enige andere door XS News aangegeven wijze.

3.2. Na de ontvangst en acceptatie van het ingevulde registratieformulier door XS News zal XS News ervoor zorgen dat de klant toegang heeft tot de dienst.

   

4. Productpakketten XS News biedt twee verschillende hoofdtypes van productpakketten aan waaruit de klant naar eigen believen kan kiezen:

4.1. Beperkt datapakket

4.1.1. Indien de klant voor één van de beperkte datapakketten kiest, biedt XS News de klant de gekozen hoeveelheid data aan voor het gebruik van de dienst tegen betaling van de daarvoor geldende prijs.

4.1.2. Eventueel ongebruikte data vervalt twaalf maanden na aankoop door de klant.

4.2. Onbeperkt datapakket Indien de klant voor een onbeperkte dataoptie kiest, biedt XS News de klant onbeperkt toegang aan tot de dienst in termen van datagebruik en overeenkomstig met de betreffende productomschrijving.

   

5. Facturering, duur en opzegging

XS News biedt de keuze, afhankelijk van het gekozen productpakket, van ten minste één van de volgende twee facturerings- en betalingsmethodes:

5.1. Prepaid

5.1.1. Indien de klant voor de prepaid-methode kiest, biedt XS News de klant toegang tot de dienst, overeenkomstig de omschrijving van het gekozen productpakket, tegen volledige betaling van de daarvoor geldende prijs. Er volgen geen verdere kosten. De toegang van de klant eindigt zodra de gekozen hoeveelheid data volledig opgebruikt is of de gekozen duur eindigt.

5.2. Abonnement

5.2.1. Met een abonnement kan de klant zelf kiezen tussen verschillende factuurperioden voor een doorlopend abonnement en toegang krijgen tot de dienst voor onbepaalde duur. Behalve voor proefperioden en eventuele factuurperioden na deze, is elke initiële factuurperiode bindend.

5.2.2. XS News verleent de klant toegang tot de dienst, overeenkomstig de beschrijving van het gekozen pakket, tegen volledige betaling van de daarvoor geldende prijs. De volledige prijs moet vooraf betaald worden. XS News zal de klant van tevoren voor de gehele factuurperiode die de klant heeft geselecteerd, de klant opnieuw factureren.

5.2.3. Abonnementen kunnen opgezegd worden met de volgende opzegtermijnen:

  • Voor maandabonnementen geldt er een opzegtermijn van 7 dagen voor het verstrijken van de termijn.
  • Voor abonnementen langer dan een maand, geldt er een opzegtermijn van 30 dagen voor het verstrijken van de termijn.
  • Abonnementen die volgen op een gratis proefabonnement kunnen te allen tijde opgezegd worden met een opzegtermijn van 30 dagen.
  • Proefabonnementen mogen te allen tijde opgezegd worden voordat ze overgaan in een contract van onbepaalde duur.

5.2.4. Terwijl de prijs voor een maandelijkse factuurperiode de volledige prijs van de dienst vormt, kunnen kortingen gelden op abonnementen met langere factuurperioden. Als de klant zijn abonnement annuleert voor het verstrijken van een factuurperiode die langer is dan een maand, zal XS News de betaling terugbetalen die de klant heeft gemaakt voor de resterende factuurperiode. Eventuele kortingen die de klant heeft ontvangen voor een langere factuurperiode dan een maand, zullen in mindering worden gebracht op de restitutie.

5.3 Annuleringen worden pas van kracht bij tijdige ontvangst door de dienstverlener van het schriftelijke besluit van de klant tot opzegging van het contract.

   

6. Opzegging

6.1. Indien de klant verzuimt om aan een of meer van zijn verplichtingen te voldoen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn financiële verplichtingen jegens XS News, of deze niet naar behoren of volledig nakomt, is XS News gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te annuleren of tijdelijk te blokkeren.

6.2. XS News behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te zeggen in de volgende gevallen:

  • indien de klant in strijd met artikel 7 van deze algemene voorwaarden handelt;
  • indien het faillissement of uitstel van betaling wordt aangevraagd voor de klant of wordt uitgesproken of verleend of wanneer de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd of van toepassing wordt verklaard;
  • indien de klant handelingsonbekwaam is, een bewindvoerder voor de klant wordt benoemd of de klant de vrije beschikking over zijn vermogen op enige wijze verliest;

6.3. XS News een dienst om technische redenen niet langer kan verlenen. XS News zal de klant hier zo snel mogelijk over informeren.

   

7. Betaling

7.1. Afhankelijk van wat de partijen overeengekomen zijn, is de toepasselijke vergoeding gedurende de gehele factureringstermijn vooraf betaalbaar, op de aanvaardingsdatum. XS News zal de bedragen maximaal 7 dagen vóór het begin van de periode incasseren. Indien XS News geen betaling van de klant ontvangt of de betaling teruggeboekt wordt, wordt een herinnering verzonden die als ingebrekestelling moet worden beschouwd. Indien de betaling na een redelijke, in de herinnering vermelde termijn nog steeds niet betaald is, wordt de klant geacht in verzuim te zijn. De klant kan zich niet beroepen op enige aftrek, vermindering of verrekening.

7.2. XS News accepteert uitsluitend betaling via de betalingsmethodes die vermeld staan op de website van XS News. Automatische afschrijving is een van de betalingsmethodes. Door het aangaan van deze overeenkomst machtigt de klant XS News om de betalingen van de aangegeven rekening af te schrijven door middel van automatische afschrijving.

7.3. Indien de klant een machtiging voor automatische afschrijving heeft gegeven, dient hij er ook voor te zorgen dat het saldo op de bank- of girorekening die voor de automatische afschrijving is opgegeven voldoende is.

7.4. Indien de klant in verzuim is op de in lid 1 van dit artikel vermelde wijze of een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, zijn alle redelijke buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant, onverminderd de mogelijke gevolgen die de wet aan een dergelijk verzuim verbindt.

7.5. De door de klant gedane betalingen worden in eerste instantie altijd in mindering gebracht op de uitstaande rente en kosten en vervolgens op de eisbare facturen die het langst uitstaan. Hierin komt geen verandering indien de klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

   

8. Verplichtingen van de klant

8.1. De klant garandeert dat alle informatie die op enige wijze aan XS News is verstrekt volledig, juist en actueel is.

8.2. De klant is verplicht rekening te houden met alle verplichtingen, instructies en beperkingen die door XS News worden medegedeeld.

8.3. De klant dient de van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven en een niveau van zorg te betrachten dat voor een klant met betrekking tot de dienst gepast mag worden geacht. De klant zal ook alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de belangen van XS News tijdens het gebruik van de dienst niet worden geschaad.

8.4. De klant mag de dienst op geen enkele wijze gebruiken of laten gebruiken voor illegale activiteiten en/of het plegen van strafbare feiten. De klant garandeert onder meer dat hij:

8.4.1. geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van XS News of derden overeenkomstig artikel 7 van de algemene voorwaarden;

8.4.2. geen gebruik zal maken van de dienst om inbreuk te maken op de rechten van derden, waaronder de intimidatie, mishandeling en bedreiging van andere partijen of haatzaaien;

8.4.3. geen grote hoeveelheden ongevraagde mededelingen met dezelfde of soortgelijke inhoud (spam) zal versturen overeenkomstig artikel 9 van de algemene voorwaarden;

8.4.4. geen misbruik zal maken van toegangscodes en de aan de dienst gekoppelde beveiliging niet zal verbreken;

8.4.5. zich niet als iemand anders zal voordoen;

8.4.6. geen kinderporno of andere verboden porno zal verspreiden overeenkomstig artikel 9.2 van de algemene voorwaarden;

8.4.7. geen virussen of andere bestanden zal verspreiden die schade aan de dienst van XS News of de eigendom van derden zouden kunnen toebrengen.

8.5. De klant mag de dienst uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden gebruiken, tenzij er andere afspraken met XS News zijn gemaakt. De klant mag op geen enkele wijze koppelingen tot stand brengen tussen een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen de eigen organisatie, met (delen van) de dienst van XS News zonder de uitdrukkelijke toestemming van XS News.

8.6. Indien de klant in strijd met de bovenstaande leden van dit artikel handelt of XS News vermoedt dat in strijd hiermee gehandeld is, is XS News gerechtigd om maatregelen te nemen, waaronder de opschorting van de verplichting tot verlening van de dienst. In dat geval kan de klant geen restitutie van vooruitbetalingen eisen of een vordering tot schadevergoeding instellen.

   

9. Intellectuele eigendom

9.1. Het is verboden om op enig moment via de dienst producten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juridische status van de intellectuele eigendomsrechten te controleren voordat een bericht via de dienst van XS News ter beschikking wordt gesteld.

9.2. Het is mogelijk dat er auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten rusten op de via het netwerk beschikbare data. De informatie die op het usenet-netwerk wordt geplaatst, wordt niet door XS News gemonitord.

9.3. De klant vrijwaart XS News voor vorderingen van derden tot vergoeding van schade die deze derden op enige wijze op XS News zouden kunnen verhalen, in het bijzonder met betrekking tot schade in verband met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, maar zonder hiertoe beperkt te zijn.

9.4. De klant verbindt zich om geen overtreding van de Auteurswet te begaan door werken waarop auteursrechten rusten via de dienst van XS News te versturen of deze werken te laten versturen of opslaan zonder de toestemming van de auteursrechteigenaar. Indien een klant zonder de toestemming van de auteursrechteigenaar materiaal uploadt waarop auteursrecht rust, behoudt XS News zich het recht voor om het bericht op te schorten en het abonnement te beëindigen.

   

10. Spam & Flooding

10.1. XS News tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze en neemt vergaande maatregelen om de aanwezigheid van spam via de dienst zo veel mogelijk te voorkomen. XS News voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van spam. Hoewel veel verschillende soorten materiaal als spam kunnen worden gedefinieerd, staat XS News geen commerciële reclame voor producten of diensten toe. Mee informatie over materiaal dat XS News ongepast acht, vindt u in onze Fair Use Policy.

10.2. Indien een groot aantal artikelen wordt geplaatst zonder enig nuttig doel voor anderen of met de duidelijke intentie om een nieuwsgroep te verstoren of het gebruik van de nieuwsgroep voor anderen te verstoren, zal XS News dit als "flooding" beschouwen. Dit misbruik valt bij XS News in de categorie DoS (Denial of Service) en wordt als ernstig misbruik van de dienst beschouwd.

10.3. Indien vastgesteld is dat er sprake is geweest van flooding, is XS News gerechtigd om maatregelen te nemen, zoals, maar niet beperkt tot, de opschorting van de verplichting tot levering van de dienst. In dat geval kan de klant geen restitutie van vooruitbetalingen eisen of een vordering tot schadevergoeding indienen.

   

11. Controversieel & expliciet materiaal

11.1. XS News is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de communicatie van de klant via de dienst van XS News. Tijdens het gebruik van de dienst heeft de klant toegang tot en kan de klant worden blootgesteld aan materialen die hij in sommige gevallen aanstootgevend zal vinden. Voorbeelden hiervan zijn seksueel expliciete teksten en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen aanhangers en tegenstanders van bepaalde religies, dubieuze politieke opvattingen en haatdragende uitspraken. XS News wijst alle aansprakelijkheid voor schade die uit de blootstelling aan dergelijk materiaal voortvloeit af, zoals (maar niet beperkt tot) belediging, smaad en haatzaaien.

11.2. XS News zal niet tolereren dat zijn klanten strafbare feiten in de vorm van het bezitten of verspreiden van kinderporno in welke vorm dan ook plegen. Indien geconstateerd wordt dat van dergelijke strafbare feiten sprake is, zal XS News hiervan direct aangifte doen bij de politie en de toegang tot het netwerk voor de klant blokkeren.

   

12. Beveiliging en persoonsgegevens

12.1. XS News zal bij de uitvoering van de dienst op grond van deze overeenkomst persoonsgegevens van klanten verwerken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie van XS News, die uitsluitend voor administratieve doeleinden en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruikt. XS News voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van privacy, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt of voor andere doeleinden aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant of een rechterlijk bevel.

12.2. XS News zorgt voor passende maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is. XS News kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van klanten of derden als gevolg van het beveiligingsbeleid van XS News.

12.3. Indien de klant merkt of vermoedt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot het XS News netwerk via zijn persoonlijke abonnement, dient hij dit direct schriftelijk (met inbegrip van e-mail) aan XS News te melden. Niet XS News, maar de klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn abonnement en aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van oneigenlijk gebruik van de dienst van deze aard.

12.4. De klant erkent en aanvaardt dat XS News de informatie die aan XS News wordt verstrekt voor de betaling van het abonnement mag gebruiken en mag verstrekken aan bedrijven die op verzoek van XS News werkzaamheden uitvoeren met als enige doel het controleren van de kredietwaardigheid, het effectueren van betalingen aan XS News en/of het faciliteren van de account van de klant.

   

13. Noodgevallen

13.1. In noodgevallen waarin XS News dit redelijk acht, is XS News gerechtigd om met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant wijzigingen in de door XS News geleverde dienst aan te brengen of andere (tijdelijke) maatregelen te nemen die XS News op dat moment noodzakelijk acht om de continuïteit van de dienst te garanderen. De klant zal hier zo snel mogelijk over geïnformeerd worden.

13.2. XS News is niet aansprakelijk voor schade of kosten die de klant lijdt of maakt als gevolg van de in lid 1 van dit artikel bedoelde maatregelen. Indien dergelijke maatregelen worden genomen, is de klant niet gerechtigd om zich eenzijdig aan zijn verplichtingen te onttrekken.

   

14. Overmacht

XS News is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant het gevolg is van omstandigheden die niet aan XS News toe te rekenen zijn. Hiertoe behoren, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen die niet aan XS News te wijten zijn, internationale conflicten, arbeidsonrust onder het personeel van XS News of derden die diensten aan XS News verlenen, boycotacties of door een overheid of autoriteit genomen maatregelen.

   

15. Aansprakelijkheid

15.1. XS News is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de klant als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of andere verplichting van XS News jegens de klant die niet te wijten is aan de opzet of grove schuld van XS News. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de directe bedrijfsschade en directe schade als gevolg van dood of letsel en is maximaal beperkt tot het bedrag dat XS News voor de verleende diensten heeft ontvangen, met een maximum van 4.500.

15.2. XS News is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar zonder beperkt te zijn tot, gevolgschade, schade aan reputatie of goodwill en financiële verliezen, waaronder, maar niet beperkt tot, omzet- en winstderving, verlies van contracten, orders en verwachte besparingen. XS News is niet verplicht tot vergoeding van schade als gevolg van de uitval en/of afwezigheid van de toegang tot het internet, bedrijfsschade, schade als gevolg van het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade als gevolg van elektronische betaling of schade als gevolg van claims van derden tegen de klant.

15.3. XS News is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die wordt veroorzaakt door derden die al dan niet gebruik maken van de dienst van XS News.

15.4. De klant vrijwaart XS News voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van de dienst door de klant en/of een tekortkoming in de nakoming door de klant van een verplichting jegens XS News die al dan niet voortvloeit uit deze algemene voorwaarden.

15.5. De klant is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van XS News jegens derden die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van gedragingen van de klant.

   

16. Geheimhouding

16.1. XS News en de klant zullen nooit vertrouwelijke informatie inzake de wederpartij aan derden bekendmaken of openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming (waaronder per e-mail) van de wederpartij. De wachtwoorden van de klant worden als vertrouwelijke informatie aangemerkt. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze wachtwoorden en het voorkomen van het (onrechtmatige) gebruik daarvan door een derde.

16.2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan al het verkeer en alle communicatie van de klant en andere informatie inzake XS News die nog niet openbaar gemaakt is en die op het tijdstip van terbeschikkingstelling aan de klant door XS News als vertrouwelijk werd aangemerkt.

16.3. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die zich al in het publieke domein bevindt, die onafhankelijk, zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de wederpartij, is ontwikkeld, die rechtmatig van een derde is verkregen of die openbaar moest worden gemaakt op grond van een wetsbepaling of rechterlijk bevel.

   

17. Slotbepalingen

17.1. Voor alle rechtsvorderingen van de klant tegen XS News geldt een verjaringstermijn van een jaar vanaf het tijdstip waarop de rechtsvordering ontstond. De stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de algemene wettelijke regels.

17.2. Voor de berekening van alle contractperiodes en –lengtes alsmede alle op een contract gebaseerde tijdsindicaties geldt de Centrale Europese Tijd (CET).

17.3. Regelingen en/of mogelijke verplichtingen door of namens XS News nadat de overeenkomst van kracht is geworden, binden XS News slechts indien deze schriftelijk door XS News zijn bevestigd.

17.4. Zonder de voorafgaande (schriftelijke) toestemming van XS News mag de klant geen rechten en verplichtingen aan derden overdragen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en een overeenkomst met XS News.

17.5. XS News is gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) aan een derde over te dragen of uit te besteden zonder de voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de klant.

17.6. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wetsbepaling of nietig is, dan blijven deze voorwaarden van kracht, met uitzondering van de betreffende bepaling. De nietige bepaling wordt vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met de zin die de partijen ten tijde van de sluiting van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst wilden toekennen.

17.7. Wijzigingen in de bevoegdheid van de klant of diens vertegenwoordigers of volmachten worden pas van kracht ten opzichte van XS News, zodra XS News daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

17.8. De klant is verplicht om XS News onverwijld schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen van elke wijziging in zijn (e-mail-)adres. Indien XS News schriftelijk contact met de klant moet opnemen, is XS News ontslagen van zijn verantwoordelijkheid indien de mededeling wordt gericht aan het laatste adres dat de klant schriftelijk heeft opgegeven.

17.9. Op de betrekkingen tussen de klant en XS News is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de klant en XS News worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te [Amsterdam], tenzij de wet of internationale verdragen anders voorschrijven.