Algemene Voorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door U aan te melden als abonnee bij XS News B.V. (hierna XS News) stemt U met onderstaande overeenkomst in. Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het beleid voor acceptabel gebruik van XS News, de Fair Use Policy.

   

1. Definities

1.1. De "Aanvaardingsdatum" is de datum waarop de abonnee zich via de website van XS News online aanmeldt en deze overeenkomst aanvaardt.

1.2. Onder "Dienst" wordt verstaan: de mogelijkheid om via het netwerk van XS News toegang te verkrijgen tot usenet, dan wel gebruik te maken van de door XS News aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie, dan wel enige andere faciliteit ten behoeve van de abonnee, op een wijze zoals door XS News aangeboden en door de abonnee en XS News overeengekomen.

1.3. Onder "abonnee" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee XS News een abonnement heeft afgesloten.

1.4. Met "Partijen" worden XS News en abonnee gezamenlijk bedoeld.

   

2. Algemeen

2.1. Op alle betrekkingen, inclusief toekomstige, tussen XS News en abonnee zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door XS News opgestelde algemene voorwaarden.

2.3. Elk door XS News gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod door de abonnee herroepen worden via het modelformulier herroeping, tenzij de abonnee uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. In het aanbod staat een voldoende specifieke omschrijving van de dienst, de (periodieke) tarieven en voorwaarden. In het aanbod wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.

2.4. Indien de abonnee toestemming heeft gegeven om gebruik te maken van de dienst tijdens de bedenktijd van veertien (14) dagen dan is XS News gerechtigd de kosten voor de reeds geleverde diensten, zoals administratiekosten, abonnementskosten naar rato en gebruikskosten, in rekening te brengen..

2.5. XS News behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de abonnee niet akkoord gaat met deze wijziging, dient de abonnee dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening. Bij uitblijven van een reactie van de abonnee treden de nieuwe voorwaarden in werking. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van XS News.

2.6. Met het online aanmelden en accepteren van de algemene voorwaarden verklaart de abonnee tenminste 18 jaar of ouder te zijn.

   

3. Abonnementen

3.1. Een abonnement wordt aangevraagd door middel van het invullen van de aanmeldingspagina op de website van XS News, te weten [https://www.xsnews.nl], dan wel op enig andere door XS News aangegeven wijze.

3.2. Na ontvangst van de aanvraag van het abonnement zal XS News zorgdragen voor de toelating van de abonnee tot de dienst. Details van de dienst zijn te vinden op de website van XS News. Het abonnement gaat in op de aanvaardingsdatum en de abonnee zal door XS News in de gelegenheid gesteld worden van de dienst gebruik te maken.

3.3. De overeenkomst tussen XS News en de abonnee wordt aangegaan voor een periode van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de abonnee het abonnement niet binnen 5 dagen voor afloop van de periode schriftelijk (met inbegrip van email) of per telefoon opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode die gelijk is aan de oude abonnementsperiode. De abonnee draagt te allen tijde de verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn abonnementsperiode.

3.4. Indien de abonnee n of meer van zijn verplichtingen, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot het nakomen van zijn financile verplichtingen jegens XS News niet, niet deugdelijk of niet volledig nakomt, is XS News gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beindigen en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.

3.5. XS News behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beindigen in het geval:

3.5.1. De abonnee in strijd handelt met artikel 5 van deze algemene voorwaarden;

3.5.2. Het faillissement of de sursance van betaling van de abonnee is aangevraagd of uitgesproken dan wel de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken;

3.5.3. De Abonnee handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op enige wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

3.5.4. XS News om technische redenen een dienst niet meer kan leveren. XS News stelt de abonnee hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

   

4. Tarieven

4.1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op alle betrekkingen tussen XS News en de abonnee, de actuele door XS News te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing, welke door XS News op haar website worden gecommuniceerd. Op verzoek van de abonnee zal de informatie betreffende de toepasselijke tarieven hem worden toegezonden.

4.2. XS News is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk wordt de abonnee hiervan, 10 dagen voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk (met inbegrip van email) op de hoogte gesteld.

   

5. Betaling

5.1. Afhankelijk van hetgeen partijen overeengekomen zijn, dienen de abonnementsgelden op de aanvaardingsdatum voor de gehele abonnementsperiode, 30 dagen dan wel een andere overeengekomen periode vooruit betaald te worden. XS News incasseert de bedragen maximaal 7 dagen voor de aanvang van de periode. In geval XS News geen betaling van de abonnee heeft ontvangen c.q. de betaling gestorneerd is, wordt er een aanmaning verstuurd, welke als ingebrekestelling gelezen dient te worden. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn, die is gesteld in de aanmaning, is de abonnee in verzuim. De abonnee komt geen beroep op inhouding, korting of compensatie toe.

5.2. XS News accepteert betalingen uitsluitend via de betaalmethoden die op de website van XS News worden aangeboden. Tot de betaalmiddelen behoort in ieder geval de automatische incasso. De abonnee machtigt XS News door het aangaan van deze overeenkomst tot het afschrijven van de abonnementsgelden van de opgegeven rekening via een automatische incasso.

5.3. Indien de abonnee een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, draagt hij telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bank- of girorekening.

5.4. Indien de abonnee op de wijze als genoemd in lid 1 van dit artikel in verzuim is, dan wel op andere wijze tekortschiet in de nakoming van n of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de abonnee.

5.5. De door de abonnee gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit is niet anders indien de abonnee vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

   

6. Verplichtingen van de abonnee

6.1. De abonnee garandeert dat alle informatie die op welke wijze dan ook aan XS News is verstrekt volledig, juist en actueel is.

6.2. De abonnee is verplicht alle door XS News gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.

6.3. De abonnee dient zich in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te gedragen en dient met betrekking tot de dienst een dusdanige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelende abonnee verwacht mag worden. Tevens zal de abonnee bij het gebruik van de dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van XS News geschaad worden.

6.4. Het is de abonnee op generlei wijze toegestaan de dienst te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of het plegen van strafbare feiten. De abonnee garandeert onder meer:

6.4.1. Geen inbreuk te maken op intellectueel eigendomsrechten van XS News of derden, overeenkomstig artikel 7van de algemene voorwaarden;

6.4.2. De dienst niet te gebruiken om rechten van derden te schaden, onder meer door anderen lastig te vallen, te misbruiken, te bedreigen of haat te zaaien;

6.4.3. Geen ongevraagde grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud te verzenden (spam), overeenkomstig artikel 8 van de algemene voorwaarden;

6.4.4. Geen toegangscodes te misbruiken of aan de dienst verbonden beveiliging te doorbreken;

6.4.5. Zich niet (misleidend) uit te geven voor een ander;

6.4.6. Geen kinderporno of andere strafbare pornografie te verspreiden, overeenkomstig artikel 9.2 van de algemene voorwaarden;

6.4.7. geen virussen of andere bestanden die de dienst van XS News of eigendom van derden kunnen beschadigen te verspreiden.

6.5. De abonnee mag de dienst alleen niet-commercieel gebruiken, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met XS News. Zonder uitdrukkelijke toestemming van XS News, is het de abonnee niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de dienst van XS News.

6.6. Indien de abonnee in strijd handelt met de vorige leden van dit artikel dan wel dat XS News het vermoeden daaromtrent heeft, is XS News gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

   

7. Intellectuele eigendom

7.1. Het is te allen tijde verboden om producten via de dienst aan te bieden die inbreuk maken op intellectueeleigendomsrechten van derden. Het is aan de abonnee om de juridische status van intellectuele eigendomsrechten te controleren alvorens een bericht beschikbaar wordt gemaakt via de dienst van XS News.

7.2. De mogelijkheid bestaat dat er auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht rust op data die beschikbaar is via het netwerk. XS News monitort de de informatie die op het netwerk van usenet wordt geplaatst niet.

7.3. De abonnee vrijwaart XS News voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derde op enigerlei wijze op XS News zouden kunnen verhalen, in het bijzonder maar niet beperkt tot schade geleden door inbreuken op intellectueel eigendomsrechten van derden.

7.4. De abonnee stemt ermee in de Auteurswet niet te schenden door werken waarop auteursrecht rust via de dienst van XS News te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Als een abonnee zonder toestemming van de rechthebbende materiaal uploadt waarop auteursrecht rust, houdt XS News zich het recht voor om het bericht op te schorten en het abonnement te beindigen.

   

8. Spam & Flooding

8.1. XS News tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze en neemt vergaande maatregelen om de aanwezigheid van spam via de dienst zo veel mogelijk te voorkomen. XS News voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van spam. Hoewel veel typen materiaal kunnen worden gedefinieerd als spam, staat XS News geen commercile reclame voor producten of services toe. In het beleid voor acceptabel gebruik vindt u meer informatie over materiaal dat XS News ongepast acht.

8.2. Wanneer een grote hoeveelheid artikelen wordt gepost zonder nuttig doel voor anderen of met de duidelijke intentie om een nieuwsgroep te verstoren of het gebruik van de nieuwsgroep voor anderen te verstoren, wordt dit door XS News beschouwd als "flooding". Dit misbruik valt bij XS News in de categorie DoS-aanval (Denial of Service) en wordt als een ernstig misbruik van de service beschouwd.

8.3. Als wordt vastgesteld dat flooding plaatsvindt is XS News gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals maar niet beperkt tot het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

   

9. Controversieel & Expliciet materiaal

9.1. XS News is op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatie van de abonnee via de dienst van XS News. Tijdens het gebruik van de dienst heeft de abonnee toegang tot en zal de abonnee, wellicht een keer, blootgesteld kunnen worden aan materialen die beledigend zijn voor de abonnee. Voorbeelden hiervan zijn seksueel expliciete tekst en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde godsdiensten, twijfelachtige politieke standpunten en haatdragende uitspraken. XS News doet expliciet afstand van aansprakelijkheid voor iedere schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot belediging, smaad en haat zaaien.

9.2. XS News zal op geen enkele wijze tolereren dat abonnees zich schuldig maken aan het bezitten of verspreiden van kinderporno in welke vorm dan ook. XS News zal bij constatering onmiddellijk aangifte doen en de abonnee de toegang tot haar netwerk blokkeren.

   

10. Beveiliging & Persoonsgegevens

10.1. Bij de uitvoering van de dienstverlening op grond van deze overeenkomst verwerkt XS News persoonsgegevens van abonnees. Deze gegevens worden opgenomen in de administratie van XS News, welke slechts gebruikt wordt voor administratieve doeleinden en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. XS News neemt de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Zonder toestemming van de abonnee of gerechtelijk bevel worden deze gegevens niet openbaar gemaakt of voor andere doeleinden aan derden verstrekt.

10.2. XS News draagt zorg voor passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is. XS News is niet aansprakelijk voor eventuele schade van abonnees of derden als gevolg van het beveiligingsbeleid van XS News.

10.3. Indien de abonnee merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft via zijn persoonlijke abonnement tot het netwerk van XS News, dient hij dat per ommegaande schriftelijk (met inbegrip van email) aan XS News te melden. Niet XS News maar de abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn abonnement en aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de dienst.

10.4. De abonnee erkent en aanvaardt dat de informatie die verstrekt is voor de betaling van het abonnement aan XS News door XS News gebruikt en verstrekt mogen worden aan bedrijven die op verzoek van XS News werkzaamheden uitvoeren uitsluitend met als doel het controleren van kredietwaardigheid, het effectueren van betaling aan XS News en/of het faciliteren van het account van de abonnee.

   

11. Noodgevallen

11.1. In noodgevallen waarin XS News het redelijk acht, is XS News gerechtigd met of zonder voorafgaande bekendmaking aan de abonnee, veranderingen met betrekking tot de door XS News te verlenen dienst aan te brengen of andere (tijdelijke) maatregelen te nemen die XS News op dat moment nodig acht om de continuteit van de dienst te kunnen waarborgen. De abonnee zal hier zo spoedig mogelijk over worden genformeerd.

11.2. XS News is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de abonnee, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de abonnee niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.

   

12. Overmacht

12.1. XS News is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen jegens de abonnee het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Waaronder begrepen maar niet beperkt tot storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen welke XS News niet te verwijten valt, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van XS News of enige derden die diensten aan XS News leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid.

   

13. Aansprakelijkheid

13.1. XS News is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de abonnee als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van XS News jegens de abonnee, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van XS News. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat XS News voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 4.500.

13.2. XS News is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot vervolgschade, schade aan reputatie of goodwill en financile verliezen inclusief doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen. XS News is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de abonnee.

13.3. XS News is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de abonnee die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst van XS News.

13.4. De abonnee vrijwaart XS News voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de dienst door de abonnee en/of onvoldoende naleving door de abonnee van enige verplichting jegens XS News, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

13.5. De abonnee is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van XS News jegens derden, welke veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de abonnee.

   

14. Vertrouwelijkheid

14.1. XS News en de abonnee zullen nooit vertrouwelijke informatie van de andere partij aan een derde verschaffen of openbaar maken, zonder de voorafgaande schriftelijke (met inbegrip van e-mail) toestemming van de andere partij. De wachtwoorden van de abonnee zullen worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie. Alleen de abonnee is verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van deze wachtwoorden, en het voorkomen van (onrechtmatig) gebruik ervan door een derde.

14.2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al het verkeer van de abonnee en enige andere informatie betreffende XS News die nog niet openbaar gemaakt is en die ten tijde van de beschikbaarstelling aan de abonnee door XS News als vertrouwelijk is aangemerkt.

14.3. Vertrouwelijke informatie omvat niet informatie die tot het publieke domein behoort, onafhankelijk ontwikkeld is zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij, rechtmatig verkregen is van een derde of op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel openbaar moet worden gemaakt.

   

15. Slotbepalingen

15.1. Voor alle rechtsvorderingen van de abonnee jegens XS News geldt een vervaltermijn van n jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.

15.2. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens XS News binden XS News slechts indien schriftelijk door haar bevestigd.

15.3. De abonnee is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XS News, niet gerechtigd enige rechten en plichten ingevolge deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst met XS News over te dragen.

15.4. XS News is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de abonnee de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden

15.5. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk, overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen.

15.6. Wijzigingen in de bevoegdheid van de abonnee, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover XS News eerst van kracht zijn nadat XS News daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

15.7. De abonnee is verplicht van iedere voorgenomen (email) adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan XS News. In geval XS News zich schriftelijk tot de abonnee heeft te wenden, is zij gedechargeerd wanneer zij dat doet aan het laatste adres dat de abonnee haar schriftelijk heeft gemeld.

15.8. Op de betrekkingen tussen de abonnee en XS News is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de abonnee en XS News worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in [Amsterdam], tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

Ingangsdatum Juli 2016

   

Lijst van veranderingen:

- 22-06-2016